بررسی رابطه فروشنده و کیفیت محصول بر خرید مشتری در شرکت سیمان بهبهان

 

چکیده

کارکنان بخش فروش بنگاه های تجاری نقش اصلی را در فروش و سودآوری بنگاه برعهده دارند و به همین دلیل فشار فراوانی برای بهبود عملکرد بر این دسته از کارکنان وارد است. تصویر ذهنی مشتری از بنگاه می تواند متأثر از رفتار کارکنان آن باشد. در نتیجه تمایل مشتری برای حفظ یا قطع رابطه با سازمان متأثر از چگونگی تعامل کارکنان با مشتری خواهد بود، کیفیت محصول و رضایت مشتری می باشد. با توجه به اهمیت این مسئله،

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه رفتار فروشنده و کیفیت محصول با خرید مشتری در شرکت سیمان بهبهان است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش جامعه آماری شامل ۱۹۶  نفراز از مشتریان شرکت سیمان بهبهان می باشند.  ابزار جمع آوری داده ها  پرسشنامه­ای محقق ساخته مشتمل بر ۳۲ سوال می باشد.که روایی و پایایی آنها به ترتیب با روایی صوری و ضریب آلفای کرونباخ، بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و به روش سرشماری در سطح نمونه مورد نظر توزیع و جمع آوری شد.در این پژوهش ۸ فرضیه مورد بررسی قرار گرفتند که از طریق آزمون  همبستگی پیرسون مورد تایید قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها  از نرم افزار SPSS استفاده شد.

 نتایج نشان داد که؛ رفتار فروشنده و کیفیت محصول با خرید مشتری در شرکت سیمان بهبهان  رابطه دارد. در این راستا پیشنهاداتی ارائه شد که می تواند مد نظر مدیران و کارکنان شرکت قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: رفتار فروشنده ، کیفیت محصول  وخرید مشتری.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۱۲۴ page

word

 

Sorry, the comment form is closed at this time.