بررسی رابطه فعالیت¬های مدیریت تکنولوژی با سیستم تولید انعطاف‌پذیر در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه فعالیت­های مدیریت تکنولوژی با سیستم تولید انعطاف‌پذیر در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران است. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهشی(۷ فرضیه) ارائه شدند. روش تحقیق کاربردی و از لحاظ ماهیت همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه‌ی کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران بالغ بر ۶۰۰۰ نفر می‌باشند که بر اساس نمونه‌گیری به روش کوکران نمونه‌ای ۳۸۴ نفری برآورد و مورد مطالعه قرار گرفت، ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که  پس از تائید روایی توسط اساتید، بر اساس ضریب آلفای کرونباخ بالای ۷۰ درصد پایایی آن تائید شد، سپس داده‌های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین کارکنان و مدیران و به روش تصادفی ساده جمع‌آوری شد. درنهایت فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون بر پایه داده‌های گردآوری شده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که تمام فرضیه‌های پژوهشی به صورت جداگانه مورد تائید قرار می‌گیرد. در این راستا پیشنهاداتی ارائه شد که می‌تواند مورد توجه مدیران قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: مدیریت تکنولوژی، سیستم تولید انعطاف‌پذیر، بهبود عملیات تولید، کاهش ضایعات و کیفیت تولید.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

۱۱۱ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.