بررسی روش‌های جلوگیری از فرار مالیاتی در سیستم مالیات بر ارزش‌افزوده در استان کهگیلویه و بویراحمد

 

چکیده

مالیات ابزار اجرای عدالت اجتماعی و یکی از مهم‌ترین دغدغه­های هر دولتی است که استفاده درست از آن نقش گسترده­ای در سرمایه­گذاری دولت و رشد اقتصادی کشور دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی روش­هایی برای جلوگیری از فرار از پرداخت مالیات در سیستم مالیاتی بر ارزش‌افزوده در استان کهگیلویه و بویراحمد است. در این پژوهش ۳۲۰ نفر مورد بررسی قرار گرفتند و نمونه­ای از ۱۷۵ نفر بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از پرسشنامه جمع­آوری و سپس داده­ها مورد تحلیل قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که ضرایب همبستگی آزمون پیرسون و اسپیرمن بین دو متغیر جرائم مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی به ترتیب برابر ۳۱/۰ و ۳۴/۰ و مقدار آن‌ها برابر ۰۰۱/۰ و کوچک‌تر از سطح معنی­داری ۰۵/۰ = α هستند. همچنین ارتباط معنی­داری بین جرائم ناشی از عدم ثبت‌نام، عدم صدور صورتحساب، عدم تسلیم اظهارنامه، عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و جلوگیری از فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویر احمد وجود دارد. مثبت بودن ضرایب همبستگی و شیب‌خط برازش شده نشان از رابطه مستقیم بین این متغیرها و جلوگیری از فرار مالیاتی است. در حالی که بین جرائم مربوط به تأخیر در پرداخت و جلوگیری از فرار مالیاتی رابطه معنی­داری وجود ندارد. مطالعات انجام شده نشان داد که این نتایج به دست آمده را تحقیقات گذشته حمایت می­کند پس نتایج حاصل از تحقیق از پشتوانه تجربی قوی برخوردار بوده است.

 

کلمات کلیدی: اظهارنامه، تأخیر، جرائم، دفاتر و اسناد، صورتحساب، فرار مالیاتی، مالیات بر ارزش‌افزوده.

 

پایان نامه مدیریت مالی کارشناسی ارشد

۱۱۴page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.