بررسی زمین شناسی مخازن ماسه سنگی

 

سنگ مخزن های ماسه سنگی: سنگ مخزن های ماسه سنگی خود به کوارتز آرنایت ها،ماسه سنگ های گری وکی ،ماسه سنگ های کوارتزیتی وماسه سنگ های آرکوزی تقسیم می شود. که ازاین میان ماسه سنگ های گری وکی وآرکوز کم ترین پتانسیل وماسه سنگ های کوارتز آرنایتی به علت جورشدگی وگردشدگی خوب ورس شدگی (مچوریتی بالا) رادارند،بهترین پتانسیل سنگ مخزن رادارند. یکنواختی تخلخل ونفوذ پذیری درسنگ های ماسه بیش از کربناته بوده وهم چنین تعداد مخازن نفت وگاز کش شده در ماسه سنگ ها بیش از انوا ع دیگرسنگ مخزن هاست.(*ولی میزان ذخیره ومقدار کل بهره برداری ازمخازن کربناته بیش تر است. ) ماسه سنگ بورغان به سن کرتاسه، سنگ مخزن میدان نفتی بورغان را که بزرگ ترین میدان نفتی ماسه سنگی جهان است را درکویت می سازد.

تعداد صفحات : ۹۹ صفحه

کیفیت : عالی

 

Sorry, the comment form is closed at this time.