بررسی شادی و غم در تاریخ بیهقی اثر خواجه ابوالفضل بیهقی

 

چکیده

غم و شادی دو پدیده طبیعی روح بشر است و هرگز نمی توان آن دو را از قاموس زندگی حذف کرد. شادی از حصول امری دلخواه، و غم از فقدان چیزی دلخواه بر آدمی عارض می گردد. شادی معمولا همراه با رضایت نفس است و غم، متضمن نوعی تنبه. چرا که اندوه زدگان در می یابند که آنچه بدان دل سپرده بودند از دست رفته است و در این حالت است که بی اعتباری جهان را درمی یابند. غم و شادی هر کس به قدر وسعت دید و ژرفایی نظر اوست. در این پژوهش غم و شادی در تاریخ بیهقی بررسی گردیده است. نخست زندگی نامه بیهقی آثارش، تاریخ بیهقی، وجه تسمیه و اهمیت و جایگاه آن در زبان فارسی پرداخته و سپس به برررسی علائم و ضواهر غم و شادی در این کتاب پرداخته شد. در این کتاب علائم و ظواهر غم مانند: سوگ، مرگ، شیوه های سوگواری و اثار آن در بین عامه، همچنین شادی مانند: جشنها و اعیاد مهم از جمله عید فطر، عید باستانی، عید قربان و…، ازدواج و عشق ؛ شیوه های مرسوم ابراز عشقو علاقه و سنت های حاکم بر ازدواج مانند مجالس جشنی که به پاس قدوم نوعروس، موسیقی و…. پرداخته شد.

 

کلمات کلیدی: شادی، غم، تاریخ بیهقی.

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

۱۶۷ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.