بررسی عامل‌های تأثیرگذار بر انحراف بودجه‌ای در آب منطقه‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد

 

چکیده

بودجه‌ریزی عملیاتی، ابزار مدیریتی سودمندی به شمار می‌آید که برای تولید و تبادل اطلاعات حال و آتی بر اساس شاخص‌ها و استانداردهای عملکردی به‌منظور تنظیم بودجه برای برآورد و سنجش عملکرد سازمان‌ها ضروری می‌باشد. با توجه به محدودیت بودجه­ای سازمان و نقش و اهمیت مسئله مالی در سازمان، پژوهش حاضر با هدف بررسی عامل­های تأثیرگذار بر انحراف بودجه‌ای در آب منطقه‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شد. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی علمی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل۷۵ نفر از مدیران فعلی و سابق آب منطقه‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه­ای محقق ساخته مشتمل بر ۲۳ سؤال بود که روایی و پایایی آن‌ها به ترتیب با روایی صوری و ضریب آلفای کرونباخ، بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و به روش سرشماری در سطح نمونه موردنظر توزیع و جمع‌آوری شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از طریق نرم‌افزار SPSS و آزمون رگرسیون خطی استفاده شد. درنهایت تمامی فرضیه‌ها تأیید شدند.

 نتایج نشان داد که؛ موانع قانونی، موانع ساختاری و موانع انسانی بر انحراف بودجه‌ای در آب منطقه‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد اثر دارد، بنابراین فرضیه­های پژوهش تائید می­شود. در این راستا پیشنهاداتی ارائه شد که می‌تواند مدنظر مدیران و کارکنان شرکت قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: بودجه‌ریزی، سازمان، موانع قانونی، موانع ساختاری، موانع انسانی، مدیریت.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

تعداد صفحات :۱۰۱

نوع فایل :WORD

 

Sorry, the comment form is closed at this time.