بررسی عامل‌های تسهیل کننده سرمایه گذاری در بخش خدمات شهرستان گچساران

 

چکیده

توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی است بدون سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیر بنایی و روبنایی نمی‌توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. هدف از انجام این پژوهش بررسی عامل‌های تسهیل کننده سرمایه گذاری در بخش خدمات شهرستان گچساران می‌باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد،۵ فرضیه بر اساس یک مدل مفهومی بررسی شد. نمونه آماری به تعداد ۱۵۰ نفر کارشناسان مالی و اقتصادی شهرستان گچساران می‌باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. برای تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای تعیین اعتبار اندازه‌گیری از روایی صوری استفاده گردیده است همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss 20 استفاده شده است. تمامی فرضیه‌ها مورد تائید قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که همکاری دستگاه های اجرایی از میان سایر عوامل تسهیلکننده بر اساس آزمون فریدمن مهم‌ترین اثر را بر سرمایه گذاری در بخش خدمات دارد.

 

کلمات کلیدی: عامل‌های تسهیل کننده، همکاری دستگاه های اجرایی، معافیت از مالیات و سرمایه گذاری در بخش خدمات.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

۹۷ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.