بررسی علل اجرای طولانی طرح های عمرانی شهرداری شهرستان گچساران در سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴

 

چکیده

یکی از متداولترین مشکلات در شهرداریها عدم اتمام بموقع پروژه و تاخیر در اجرای آنهاست . بطوریکه اگر بهره برداری از پروژه ها با تاخیر مواجه شوند، ضمن اتلاف سرمایه های ملی، برخی از آنها توجیه فنی و اقتصادی خود را از دست خواهند دادهدف از انجام پژوهش حاضر بررسی  علل اجرای طولانی طرح های عمرانی در شهرداری گچساران می باشد.  جامعه آماری این تحقیق ۶۴ نفر از کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران، شهرداری شهرستان گچساران است. روش پژوهش توصیفی- علی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها  پرسشنامه­ای محقق ساخته مشتمل بر ۳۲ سوال می باشد.که روایی و پایایی آنها به ترتیب با روایی صوری و ضریب آلفای کرونباخ، بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و به روش سرشماری در سطح نمونه مورد نظر توزیع و جمع آوری شد.در این پژوهش ۵ فرضیه مورد بررسی قرار گرفتند که از طریق آزمون  رگرسیون خطی مورد تایید قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها  از نرم افزار SPSS   استفاده شد.

 نتایج نشان داد که؛  هماهنگی سازمانها وارگانهای دولتی با یکدیگر در خصوص رفع به موقع معارضین پروژه که منجر به افزایش زمان اجرا میگردد و تعیین زمان مشخص برای مطالعات دقیق طرح و جمع آوری اطلاعات کامل پیش از اجرای طرح می تواند در این راستا مفید واقع شود.

 

کلمات کلیدی: مدیریت طرح های عمرانی، مدیریت هزینه و واگذاری پروژه ها.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

۱۰۱ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.