بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه گچساران

 

Word

۶۵ صفحه

علل و عوامل متعددی باعث ایجاد افت تحصیلی می شود که می توان آنها را به علل و عوامل خارجی و داخلی نظام آموزش و پرورش تقسیم کرد از آنجا که این عوامل تأثیر متقابل بر روی هم دارند نمی توانند جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند ولی برای بهتر شناخته شدن این علل و عوامل و به منظور انجام یک تحقیق دقیق  یک محدوده زمانی کوتاه ناگزیر به انتخاب یک بعد از علل و و عوامل ( یعنی علل و عوامل خارجی) باعث افت تحصیلی شده است که این تحقیق میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گچساران صورت می پذیرد.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.