بررسی عوامل سرقت در شهر گچساران وراههای مقابله با آن

 

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی عوامل سرقت در شهر گچساران وراههای مقابله با آن انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری ما در این پژوهش سارقان(منزل،مغازه،خودرو…. )زندانی در زندان  شهرستان گچساران هستند که حدود۱۰۰ نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شده اند. جهت سنجش متغییر ها از پرسشنامه سرقت واصفیان (۱۳۹۰) استفاده شده است. برای تحلیل داده های حاصل از ابزارهای پژوهش، از آمار توصیفی(جدول فراوانی و درصد فراوانی،میانگین، انحراف استاندارد) و استنباطی( تحلیل واریانس، آزمون T  مستقل و وابسته و ازمون دانکن) با استفاده از بسته آماری (SPSS) نسخه ۱۸ انجام شد.

نتایج: نتایج حاصل از  میانگین و انحراف معیار متغیر پژوهش بر اساس درامد نشان دهنده بیشترین میانگین مربوط به سطح درآمدی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰  هزار و کمترین  میانگین مربوط به سطح در آمدی یک میلیون به بالا می باشد، نتایج میانگین و انحراف معیار متغیر پژوهش نشان داد که مجرد ها به طور کلی نسبت به متاهلین میزان سرقت بالاتری داشته اند،براساس سطح تحصیلات بیشترین میانگین مربوط به کمتر از دیپلم و کمترین میانگین مربوط به کارشناسی ارشد به بالا ، بر اساس سابقه زندان نشان داد که بیشترین میانگین مربوط به مجرمین با سابقه بالای ۵ سال و کمترین میانگین مربوط به ۰ تا ۲ سال و میزان سن نشان داد که بیشترین میانگین مربوط به ۱۵ تا ۲۵ و کمترین میانگین ۴۶ تا ۵۵ سال می باشد.

بین میزان سرقت و جنسیت، سطح درآمد، سابقه زندان، سطح تحصیلات، میزان سن و وضعیت تاهل رابطه وجود دارد.

پایان نامه ارشد رشته حقوق

صفحات ۱۰۳

نوع فایل word

Sorry, the comment form is closed at this time.