بررسی عوامل فومینگ در برج های تقطیر

 

آلودگی محلول آمین در گردش به هیدرو کربنها و متعاقبا مشکلات تولید فوم در برج جذب یکی از مشکلات رایج در واحد های شیرین سازی گاز می باشد که کاهش کارایی واحد شیرین سازی، هدر رفت محلول آمین، افزایش مصرف آنتی فوم، افزایش گازهای اسیدی و ورود هیدروکربن به واحد پایین دستی (بازیافت گوگرد) از عواقب آن می باشد. از طرفی تحقیقات جدید نقش طیفی از هیدروکربنها را در تولید فوم و نقش دیگر عوامل مانند ذرات جامد و نمکهای مقاوم حرارتی را در تثبیت فوم تولید شده مهم می دانند. بنابراین یکی از موثرترین راهکارها حذف و یا کاهش هیدرو کربن در محلول آمین در گردش می باشد. از آنجا که آلودگی مکرر محلول آمین به هیدروکربنها با توجه به تماس پیوسته آمین با گاز در برج جذب امری اجتناب ناپذیر می باشد، بنابراین جداسازی هیدروکربنها از محلول آمین راهکاری موثر در جهت کاهش مشکلات مذکور می باشد. در حال حاضر در واحد های شیرین سازی حدود ۵ درصد از محلول آمین در گردش بصورت پیوسته از فیلتر زغال فعال عبور داده می شود و در بازه های حدودا چهار ماهه با تعویض کربنهای اشباع شده و شارژ کربن فعال جدید عمل فیلتراسیون ادامه می یابد.

فهرست مطالب

فصل اول : انواع برج تقطیر

فصل دوم : فومینگ و شناخت فوم و بررسی عوامل فومینگ در برج های تقطیر

صفحات : ۷۵

کیفیت : خوب +

 

Sorry, the comment form is closed at this time.