بررسی عوامل مختلف آسیب سازند و روش های کنترل آن در مخازن نفتی

 

پدیده آسیب سازند می تواند در تمام مراحل مختلف حفاری، تکمیل چاه، تحریک چاه، تعمیر چاه و تولید از چاه اتفاق افتد. عواملی که می توانند موجب آسیب رسانی به سازند شوند را می توان در چهار گروه اصلی دسته بندی کرد:

ـ عومل مکانیکی
ـ عومل شیمیایی
ـ عومل بیولوژیکی
ـ عومل حرارتی

– عوامل مکانیکی

 

صفحات : ۸۱ صفحه

کیفیت : عالی

 

Sorry, the comment form is closed at this time.