” بررسی فقهی و حقوقی اثر حضور قاضی مشاور زن در دادگاه حمایت خانواده “

 

قضات زنان قبلاز پیروزی انقلاب اسلامی در دبررسی – پیشینه تاریخی قضات زنان در ایران طبق بررسی به عمل آمده قابل ذکر است که قبل از پیروزی انقلاب هیچ یک از قوانین مختلف مربوط به شرایط و نحوه استخدام قاضی، مرد بودن را شرط اشتغال به شغل قضاوت محسوب نمی داند . اولین قانون مربوط به استخدام قضات در سال ۱۳۰۲ تصویب شد و در آن هنگام بر شمردن اوصاف لازم برای احراز منصب قضاوت نا در جهت اثباتی، مرد بودن از شرایط ورودبه خدمت قضایی گردیده و نا در جهت نفی، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است . قضاوت زن در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام با استناد به برخی از آیات قرآن و پاره ای احادیث و روایات و منابع فقهی شیعه و اعتقاد به اجماع مسلم در منع قضاوت زنان و……آمده است و یکی از مسایلی که بویژه در سال های اخیر از نظر فقهی مورد توجه قرار گرفته است مسئله شایستگی و یا عدم شایستگی زنان برای تصدی مسئولیت قضاوت از نظر شرعی و فقهی است. بهرحال اقتضائات جدید جامعهایران ، تعهدات بین المللی کشور و نیز جلوگیری نمودن از به زیر سوال بردن اسلام توسط نا آگاهان امری است که باید به ان توجه کافی مبذول داشته. امید است که موجبات اجرایی این قبیل مباحث در سطح جامعه نیز فراهم و قشر بانوان از امکانات مناسب اشتغال بهره مند گردند ( صادقی فش ۱۳۸۷).

پایان نامه ارشد رشته حقوق

۱۱۷ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.