بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و ارائه راهکار مناسب

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه­ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی ­یاسوج  و ارائه راهکار مناسب است. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی و فرضیه های پژوهشی(۳  فرضیه : اثر مشکلات و موانع، عوامل انسانی  و عوامل غیر انسانی  بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی) ارائه شدند. سپس داده های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته ۳۰ سوالی (استاندارد شده: روایی صوری و تایید پایایی از طریق آلفای کرونباخ بالای ۷۰%) بین ۱۰۵ تن از مدیران و کارشناسان فعلی و سابق دانشگاه علوم پزشکی یاسوج جمع آوری شد. در نهایت همه  فرضیه ها  با استفاده از آزمون رگرسیون خطی بر پایه داده های گردآوری شده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تمام فرضیه های پژوهشی به صورت جداگانه مورد تایید قرار می گیرد. و در نهایت پیشنهاداتی مبتنی بر فرضیه های پژوهش ارائه شد که می تواند مورد توجه مدیران قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: مشکلات و موانع، عوامل انسانی، عوامل غیر انسانی  و پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

۱۰۹ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.