بررسی مقایسه‌ای سطح تاب‌آوری، خودمراقبتی و بهزیستی روان‌شناختی در بیماران مبتلا به سرطان و روماتیسم مفصلی مراجعه کننده به امور اعزام بیماران نفت گچساران در سال ۱۳۹۵

 

چکیده

هدف از پژوهش مقایسه سطح تاب‌آوری، خودمراقبتی و بهزیستی روان‌شناختی در بیماران مبتلا به سرطان و روماتیسم مفصلی مراجعه کننده به امور اعزام بیمارستان نفت گچساران در سال ۱۳۹۵ بود. پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه‌ای می‌باشد. جامعه آماری شامل تمامی مبتلایان به سرطان و روماتیسم مفصلی مراجعه‌کننده به بیمارستان نفت گچساران و نمونه آماری شامل ۶۶نفر که به  شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار بکار رفته در پژوهش شامل پرسشنامه تاب‌آوری کانرزز و دیویدسون، پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و پرسشنامه خودمراقبتی می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از آزمون تحلیل واریانس  چند متغیره (Manova) و آزمون t مستقل استفاده شد

یافته ها: بین خود مراقبتی و بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به روماتیسم مفصلی و سرطان تفاوت معناداری وجود دارد (p<0/01) و بین سطح تاب آوری در بیماران مبتلا به روماتیسم مفصلی و سرطان تفاوت معنادار وجود دارد(p<0/05)و بین سطح خودمراقبتی و بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به روماتیسم مفصلی و سرطان تفاوت معنادار وجود دارد.

نتیجه گیری: با توجه به تفاوت معنادار بین خود مراقبتی، بهزیستی روانشناختی و تاب آوری در مبتلایان به سرطان و روماتیسم مفصلی ارائه آموزش های مشاوره ای و روانشناختی بخصوص در بیماران مذکور در راستای درمان اثربخش و همچنین ارتقائ سطح کیفیت زندگی ایشان ضروری می باشد.

 

کلمات کلیدی: سطح تاب‌آوری، خودمراقبتی، بهزیستی روان‌شناختی، بیماران مبتلا به سرطان، روماتیسم مفصلی.

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

۹۱ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.