بررسی مقایسه‌ای سطح تاب‌آوری، خود مراقبتی و بهزیستی روان‌شناختی در بیماران مبتلا به سرطان و روماتیسم مفصلی مراجعه کننده به امور اعزام بیمارستان نفت گچساران در سال ۱۳۹۵

 

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه سطح تاب‌آوری، خودمراقبتی و بهزیستی روان‌شناختی در بیماران مبتلا به سرطان و روماتیسم مفصلی مراجعه کننده به امور اعزام بیمارستان نفت گچساران در سال ۱۳۹۵ می باشد و  از نوع علی-مقایسه‌ای است.. جامعه آماری شامل تمامی مبتلایان به سرطان و روماتیسم مفصلی مراجعه‌کننده به بیمارستان نفت گچساران است که با استفاده از شیوه نمونه گیری تمام شمار و غیر تصادفی، نمونه آماری  ۶۶ نفر انتخاب شدند. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون، پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و پرسشنامه خودمراقبتی است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از آزمون تحلیل واریانس  چند متغیره مانوا و آزمون t مستقل استفاده شد. یافته های حاصله حاکی از تفاوت معنادار بین میزان خود مراقبتی و بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به روماتیسم مفصلی و سرطان تفاوت بوده ، همچنین بین سطح تاب آوری بیماران مبتلا به روماتیسم مفصلی و سرطان تفاوت معنادار وجود دارد علاوه براین  بین سطح خودمراقبتی و بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به روماتیسم مفصلی و سرطان نیز تفاوت معناداری دیده شد.

نتیجه گیری: با توجه به تفاوت معنادار بین خود مراقبتی، بهزیستی روانشناختی و تاب آوری در مبتلایان به سرطان و روماتیسم مفصلی، متغیرهای روانشناختی مذکور نقش تعیین کننده ای در سطح کیفیت زندگی بیماران دارد.

 

کلمات کلیدی: سطح تاب‌آوری، خودمراقبتی، بهزیستی روان‌شناختی .بیماران مبتلا به سرطان

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

۹۵ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.