بررسی نحوه احداث چاه های نفت و گاز با استفاده از روش شکاف هیدرولیکی

 

شکاف هیدرولیکی یکی از روشهای تحریک چاه‌های نفت به منظور ازدیاد برداشت می‌باشد. عملیات شکاف هیدرولیکی براساس پارامتهرایی از قبیل ابعاد مورد انتظار بعد از آبشکافت، وضعیت تکتونیک منطقه و تکنولوژی مورد استفاده، طراحی می‌شود. نهایتاً انتظار بر این است که در بازه مورد عملیات، شکاف‌های قائم بوجود بیاید. اما شرایط درون چاه و گاهش اشتباه در طراحی عملیات شکافت هیدرولیکی، باعث می‌شود شکستگی های مورد نظر به وجود نیایند. برای مطالعه شکاف‌های ایجاد شده می‌توان از لاگ‌های تصویرگر استفاده کرد. این لاگ‌ها که از تکنولوژی بالایی سود برده و بسیار جدید هستند (مانند FMI)، براساس مقاومت الکتریکی سازند و سیال درون چاه یا براساس امواج صوتی کار می‌کنند. تفسیر این لاگ‌ها می‌تواند میزان باز شدگی، طول شکاف ایجاد شده، اثر بر درزه و شکاف‌های اولیه و جهت شکاف را مشخص کند و بدین ترتیب صحت عملیات، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بسیاری از چاه‌های نفت ایران (در سه دهه گذشته) شکافت هیدرولیکی انجام شده است و اکنون که میادین در حال توسعه هستند، مطالعه آنها از طریق لاگ‌های تصویرگر جدید و پیشرفته، میتواند یک راه بسیار خوب پیش روی محققان باز کند. لاگ FMI با قدرت تفکیک افقی بالا، تصویر تقریباً‌ کاملی از چاه در اختیار می‌گذارد. در صورتی که بعد از عملیات آبشکافت این لاگ رانده شود، بهترین ابزار مطالعه در دسترس خواهد بود. نبود اطلاعات کافی و گران بودن این لاگ از مشکلات این روش می‌باشد. در این پروژه سعی شده است با کمک این لاگ‌ها شکاف‌های هیدرولیکی ایجاد شده در یکی از چاه‌های نفتی جنوب غربی ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

تعداد صفحات : ۷۰ صفحه

کیفیت : عالی

Sorry, the comment form is closed at this time.