بررسی هیدرودینامیک بستر سیال مایع جامد

 

بسترهای سیال جامد – مایع درفرایندهای مختلفی مانند راکتورهای کاتالیستی درصنایع شیمیایی استفاده میشود به دلیل امیت و گستردگی استفاده ازاین بسترها شبیه سازی عددی این سیستم به کمک ابزارهای دینامیک سیالات محاسباتی CFD به منظور دستیابی به طراحی دقیقتر و شرایط عملیاتی بهینه مورد مطالعه قرارگرفته است مدل دوسیاله اولرین – اولرین با ترکیب باتئوری سینتیک برای جریان دانه ای برای حل معادلات بقای دوفاز به کارگرفته شده و مدل درگ گیداسپاو برای انتقال ممنتوم بین فازی استفاده شده است شرایط مرزی دیواره جانسون و جکسون برای فاز ذرات درکنار دیواره بکارگرفته شده و تاثیر ضریب جبران ذره – دیواره برارتفاع و افت فشاربستر به عنوان پارامترهای هیدرودینامیکی بستر بررسی شده است ۵مقدارمختلف برای ضریب جبران برخورد ذره – دیواره استفاده شد و مقداربهینه ۰/۹ برای این ضریب برای ذرات فولاد ضدزنگ باکمترین مقدارخطای نسبی برابر ۴/۸درصد نسبت به نتایج ازمایشگاهی بدست آمد.

صفحات :۱۰۳

کیفیت : خوب

 

Sorry, the comment form is closed at this time.