بررسی و شناسایی موانع مؤثر بر بومی سازی تجهیزات و قطعات حفاری و تولید شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران با هدف کاهش واردات تجهیزات

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی و شناسایی موانع مؤثر بر بومی سازی تجهیزات و قطعات حفاری و تولید شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران با هدف کاهش واردات تجهیزات است. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهشی(۸ فرضیه) ارائه شدند. روش تحقیق کاربردی و ازلحاظ ماهیت توصیفی- علی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه‌ی کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران بالغ بر ۶۰۰۰ نفر می‌باشند که بر اساس نمونه‌گیری به روش کوکران نمونه‌ای ۳۸۴ نفر برآورد و موردمطالعه قرار گرفت، ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که  پس از تائید روایی توسط اساتید، بر اساس ضریب آلفای کرونباخ بالای ۷۰ درصد پایایی آن تائید شد، سپس داده‌های موردنیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین کارکنان و مدیران و به روش تصادفی ساده جمع‌آوری شد. درنهایت فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون خطی بر پایه داده‌های گردآوری شده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که تمام فرضیه‌های پژوهشی به‌صورت جداگانه مورد تائید قرار می‌گیرد. در این راستا پیشنهاداتی ارائه شد که می‌تواند موردتوجه مدیران قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: نبود مقررات یکپارچه و مدون، نبود اعتماد به تولیدکنندگان داخلی، عدم تثبیت قیمت­ها و بومی سازی تجهیزات و قطعات حفاری و کاهش واردات تجهیزات

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

۱۱۸ page

word

 

Sorry, the comment form is closed at this time.