بلورسازی کریستالیزور FCC

 

بررسی تاثیر نسبت Si/Al اولیه زئولیت Y و شرایط عملیاتی بر آلومینیوم زدایی هیدروترمال آن در واحد کراکینگ کاتالیزوری بستر سیال ( FCC)

 

و

 

بلور سازی FCC

 

تعداد دو فایل word

مجموعا ۵۰صفحه

Sorry, the comment form is closed at this time.