بهبود پایداری گذرا در سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده یکپارچه سیلان توان

 

چکیده

تقاضای انرژی امروزه در جهان در حال افزایش است مخصوصاً در کشورهای جهان سوم بسیار بالا است. کمبود انرژی الکتریکی میتواند به وسیلهی استفاده از منابع دیگر جبران شود. اما به سادگی نمیتوان انرژی را توسط خطوط فشار قوی انتقال داد. معمولاً منابع تولید قدرت دور از مناطقی که بار واقع شده است قرار دارند و سیستمهای فشار قوی معمولاًَ برای انتقال توان در حجم بالا به کار میروند. بنابراین بسیار مشکل است که یک خط جدید و جدا برای انتقال انرژی به کاربرده شود زیرا تلفات مالی و محیطی بسیار زیادی به همراه دارد. لذا FACTS این مشکل را حل کرده است. FACTS یک تکنولوژی جدید است که از ادوات کنترل شوندهی قدرت برای بالا بردن ظرفیت خطوط انتقال به کار برده میشود هم کشورهای پیشرفته و هم کشورهای در حال توسعه ممکن است راههایی برای استفاده از این وسیله پیدا کرده باشند. هدف ازاین پایان نامه طراحی کنترل کننده یکپارچه سیلان توان (UPFC) به منظور بهبود پایداری گذرای سیستم قدرت می باشد. این جبرانساز مربوط به تکنولوژی سیستمهای انتقال انعطاف پذیرجریان متناوب (FACTS) است. از ادوات FACTS به طور عمده برای بهبود پایداری گذرااستفاده میشود. این وسایل هنگامی که در سیستمهای قدرت استفاده میشوند توان انتقالی افزایش می یابدو نوسانات الکتریکی راکاهش میدهند .کنترلر پیشنهادی برای  UPFC در این تحقیق بر مبنای نظریه فازی بنا نهاده شده است و این کنترل کننده کنترلر  فازی نامیده می شود. نتایج عملی روش کنترل پیشنهادی توسط یک ماشین که به باس بی نهایت وصل شده وهمچنین در سیستم چند ماشینه به اثبات رسیده است.

 

کلمات کلیدی: پایداری گذرا نظریه فازی سیلان توان.

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق

 ۱۲۸ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.