تأثیر سبک‌های رهبری تحول آفرین و مبادله‌ای بر عملکرد شرکت با توجه به نقش برنامه ریزی استراتژیک و فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: پتروشیمی فارابی)

 

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر سبک‌های رهبری تحول آفرین و مبادله‌ای بر عملکرد شرکت با توجه به نقش برنامه ریزی استراتژیک و فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: پتروشیمی فارابی) انجام شد. بدین منظور، تعداد ۲۷۰ نفر از کارکنان پتروشیمی فارابی از بین جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات و مدل از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده شد. نرم‌افزارهای مورد استفاده در این پژوهش smart PLS (نسخه ۲) و SPSS (نسخه ۲۳) می‌باشد. در این تحقیق برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد سبک رهبری تحول‌آفرین و فرهنگ سازمانی پاراگونزالز و همکاران[۱] (۲۰۱۸)، پرسشنامه سبک رهبری مبادله‌ای کارک و همکاران[۲] (۲۰۱۴)، پرسشنامه برنامه‌ریزی استراتژیک نورانی (۱۳۹۳) و پرسشنامه فرهنگ سازمانی کائو و همکاران[۳] (۲۰۱۵) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تأیید تمامی فرضیات به جز تأثیر سبک تحول آفرین بر عملکرد شرکت است. نتایج نشان داد که برنامه ریزی استراتژیک با بتای ۲۹۴/۰ بیشترین تأثیر بر متغیر عملکرد شرکت دارد.

 

کلید واژه: سبک‌های رهبری، رهبری تحول‌آفرین، رهبری مبادله‌ای، برنامه‌ریزی استراتژیک، عملکرد سازمان

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

۱۷۵ page

word

 

Sorry, the comment form is closed at this time.