تأثیر آثار منثور قرن پنجم، ششم و هفتم در مثنوی مولانا

 

 

چکیده

این پژوهش به بررسی تأثیر منابع منثور عرفانی قرن پنجم، ششم و هفتم هجری قمری بر مثنوی مولانا می‌پردازد. از نتایج و تحلیل‌های به‌دست‌آمده در این پژوهش می‌توان گفت که معارف سلطان العلماء معارف برهان محقق و مقالات شمس تبریزی از حیث الفاظ، تعبیرات، قصص و مضامین در مثنوی تأثیری ژرف و روشن دارد و بسیاری از مشکلات مثنوی را به‌وسیله آن می‌توان بازگشود این کتاب‌ها بعد از قرآن و احادیث به‌منزله سرچشمه‌های اصلی افکار مولاناست. از میان مؤلفات پیشینیان، بیش از همه آثار محمد غزالی مطمح نظر مولانا بوده است. طرز و شیوه بحث و افکار و اطلاعات حجه‌الاسلام در احیاءالعلوم اثری عمیق در فکر مولانا به‌جا گذاشته است. آثار منظوم و منثور حکیم سنایی و فریدالدین عطار نیشابوری خاصه حدیقه‌الحقیقه و تذکره‌الاولیاء و منطق‌الطیر مورد توجه حضرت مولانا بوده و مثنوی را بر وزن منطق‌الطیر و در بحر رمل مسدس مقصور سروده است.

 

کلمات کلیدی: مولانا، مثنوی، آثار منثور، قرآن، احادیث.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

۱۴۰ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.