تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات بر هوش اجتماعی مدیران و نمایندگان شرکت‌های بیمه ایران در استان کهگیلویه و بویر احمد

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات بر هوش اجتماعی مدیران و نمایندگان شرکت‌های بیمه ایران در استان کهگیلویه و بویر احمد است. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهشی(۴ فرضیه) ارائه شدند. روش تحقیق کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- علی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و نمایندگان شرکت‌های بیمه ایران بالغ بر ۸۰ نفر می‌باشند که بر اساس نمونه‌گیری تمام شمار مورد مطالعه قرار گرفت، ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که  پس از تأیید روایی توسط اساتید، بر اساس ضریب آلفای کرونباخ بالای ۷۰ درصد پایایی آن تأیید شد، سپس داده‌های موردنیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین کارکنان و مدیران جمع‌آوری شد. درنهایت فرضیه‌های  پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون خطی بر پایه داده‌های گردآوری شده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که تمام فرضیه‌های پژوهشی به‌صورت جداگانه مورد تأیید قرار می‌گیرد. در این راستا پیشنهادانی ارائه شد که می‌تواند موردتوجه مدیران قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات، هوش اجتماعی مدیران، پردازش اطلاعات اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۹۷ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.