تأثیر تنش خشکی بر جوانه زنی رشد و اسانس گیاه دارویی ریحان مقدس

 

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی، رشد و اسانس گیاه رﻳﺤﺎن ﻣﻘﺪس (Ocimum Sanctum) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد، بصورت دو آزمایش جداگانه ی آزمون بذر و کشت گلخانه ای درسال ۱۳۹۴ انجام شد. درآزمون بذر به منظور بررسی اثر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول و پرایمینگ بذر بر خصوصیات مربوط به جوانه زنی گیاه ریحان مقدس، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاًتصادفی با سه تکرار انجام گرفت. در فاکتور اول تنظیم کنندگان رشد در ۳ سطح (اسیدسالسیلیک به غلظت ۲ میلی مولار، نیترات پتاسیم (۵/۱ درصد) و جیبرلیک اسید ۵۰۰ میلی گرم بر لیتر) و در فاکتور دوم تنش خشکی در ۴ سطح (۳/۰-، ۶/۰-، ۹/۰- و ۲/۱-) مگاپاسکال با استفاده از پلی اتیلن گلیکول اعمال شد. در کشت گلخانه ای به منظور مقایسه تاثیر سطوح مختلف تنش آبی بر روی رشد و اسانس گیاه ریحان مقدس به صورت گلدانی و در قالب طرح کاملاً تصادفی با تیمار فواصل آبیاری در ۵ سطح و ۴ تکرار انجام شد. تیمارهای آبیاری مورد استفاده جهت اعمال تنش آبی عبارت بودند از: A (هر ۲۴ ساعت، ۱۵۰ میلی لیتر آب)، B (هر ۴۸ ساعت، ۱۵۰ میلی لیتر آب)، C (هر ۷۲ ساعت، ۱۵۰ میلی لیتر آب)، D (هر ۷۲ ساعت، ۲۵۰ میلی لیتر آب)، E (هر ۹۶ ساعت، ۲۵۰ میلی لیتر آب). نتایج نشان داد که کلیه ویژگی های مورد بررسی تحت تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی قرار گرفتند. با افزایش شدت تنش خشکی ناشی از فاصله زیاد آبیاری، ارتفاع بوته، وزن تر اندام هوایی، وزن تر ریشه، وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه و عملکرد اسانس کاهش و درصد اسانس افزایش یافت. همچنین با افزایش تنش خشکی، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه و شاخص بنیه بذر کاهش یافت. تیمار تنش خشکی ۲/۱ – مگاپاسکال بیشترین کاهش را در صفات فوق داشت. نتایج نشان داد که تاثیر پیش تیمارهای مختلف بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بوده و بر طول ساقه چه و طول ریشه چه در سطح احتمال یک درصد معنی دار گردید. از بین پیش تیمارهای مختلف، اسید سالیسیلیک بیشترین تاثیر را بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه و شاخص بنیه بذر داشت و نیترات پتاسیم کمترین تاثیر را داشت.

کلمات کلیدی: اسانس، تنش خشکی، جوانه زنی، ریحان مقدس، پرایمینگ، اسیدسالسیلیک

پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی

۹۹ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.