تأثیر هشت هفته تمرینات استقامتی و دایره¬ای بر ترکیب بدنی، ضربان قلب استراحت و VO2max دختران نوجوان شهرستان گچساران

 

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه تأثیر هشت هفته تمرینات استقامتی و دایره­ای بر ترکیب بدنی، ضربان قلب استراحت و VO2max دختران نوجوان شهرستان گچساران می­باشد.

مطالعه حاضر یک تحقیق نیمه تجربی و از نوع کاربردی می­باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر را دختران نوجوان شهرستان گچساران تشکیل می­دهند که در سه گروه، کنترل (۱۰)، استقامتی (۱۰)، دایره­ای (۱۰) نفر تفکیک شده­اند. ویژگی­های آنتروپومتریک نظیر: قد، وزن، شاخص توده بدن، نسبت دور کمر به باسن، توان هوازی، VO2max و ضربان قلب استراحت برای هرنفر جداگانه اندازه­گیری شد. سپس داده ها با استفاده از آزمون کلموگروف- اسمرینوف نرمال سازی شده و با روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد: هشت هفته تمرینات استقامتی و دایره­ای بر نمایه توده بدنی، نسبت دورکمر به باسن و VO2max دختران نوجوان تأثیر معناداری دارد. ولی هشت هفته تمرینات استقامتی و دایره­ای تأثیر معنی­داری بر ضربان قلب استراحت دختران نوجوان نداشت.

بنابر این استنباط می شود که هشت هفته تمرینات استقامتی و دایره­ای باعث افزایش توان هوازی، کاهش نمایه توده بدن و نسبت دور کمر به باسن در دو گروه استقامتی و دایره­ای می­شود.

 

کلمات کلیدی: توان هوازی، تمرینات استقامتی، تمرینات دایره ای،  ضربان قلب استراحت، ترکیب بدنی، نسبت دور کمر به باسن

پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی

۹۳ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.