تأثیر ویژگی های خشم و اضطراب بر تصمیمات سرمایه گذاری مالی مشتریان در بانک سینا شهرستان گچساران

 

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر ویژگی های خشم و اضطراب بر تصمیمات سرمایه گذاری مالی مشتریان در بانک سینا شهرستان گچساران بود. روش تحقیق از حیث هدف یک تحقیق کاربردی و از حیث نحوه گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. این تحقیق از این جهت یک تحقیق توصیفی است که به توصیف جزء به جزء یک موقعیّت و تحلیل متغیرها و همچنین به بررسی میزان تأثیر مؤلفه ها و شناسایی ابعاد گوناگون خشم و اضطراب (متغیر مستقل) بر تصمیمات سرمایه گذاری (متغیر وابسته) پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق شامل میانگین روزانه ۳۸۰ نفر از مشتریان بانک سینا شهرستان گچساران می باشد. نمونه شامل مشتریان بانک سینا شهرستان گچساران که تعداد نمونه بر اساس فرمول کرجسی و مورگان ۱۸۰ نفر محاسبه گردید؛ که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب می شوند. در این تحقیق برای ارزیابی خشم از نسخه ایتالیایی پرسشنامه ابراز خشم حالت- صفت-۲ و به منظور ارزیابی ویژگی اضطراب از نسخه ایتالیایی STAI-Y2، استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی (نمودار و درصد فراوانی شامل: جنسیّت، سن، میزان تحصیلات، وضعیّت اشتغال، میزان درآمد)، میانگین و انحراف معیار استفاده می شود؛ و برای آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده گردید؛ و محاسبه آماره این آزمون توسط نرم‌ افزار ۲۱٫SPSS امکان پذیر می ‌باشد. نتایج تحقیق نشان داد که ویژگی های خشم و اضطراب بر تصمیمات سرمایه گذاری مالی مشتریان در بانک سینا شهرستان گچساران تأثیرگذار است.

 

کلمات کلیدی: خشم، اضطراب، تصمیمات سرمایه گذاری مالی، بانک سینا شهرستان گچساران.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۹۷ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.