تاثیر آموزش نیروی انسانی و کار تیمی بر تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری)

 

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش نیروی انسانی و کار تیمی بر تعهد سازمانی در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری است. جامعه آماری تحقیق ۷۴۱۲  نفر از کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری میباشد که تعداد ۳۸۰ نفر با استفاده از فرمول کوکران به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات و مدل از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده شد. نرم افزارهای مورد استفاده در این پژوهش Smart PLS (نسخه ۲) و SPSS (نسخه ۲۳) می‌باشد. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد هانایشا (۲۰۱۶)  استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تایید تمامی فرضیات است. نتایج نشان داد که آموزش نیروی انسانی با بتای ۸۰۸/۰ درصد بیشترین تاثیر مثبت را بر متغیر کار تیمی دارد.

 

کلید واژه: آموزش نیروی انسانی، کار تیمی تعهد سازمانی

،، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

 

 پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

۱۵۹ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.