” تاثیر ارزشهای حرفه ای بر رضایت شغلی کارکنان با میانجی گری اثربخشی مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی: کارکنان منطقه ۴ دیوان محاسبات کشور

 

چکیده

رضایت شغلی به مجموعه احساساتی که فرد نسبت به شغل خود دارد اطلاق می شود. فردی که از شغل خود راضی است، احساس مثبت و فردی که از شغل خود ناراضی است، احساسی منفی نسبت به شغل خود دارد. ارزش کنونی و موفقیت آینده هر سازمان بستگی کامل به توانایی ها و مهارت های کارکنان آن دارد.نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هر سازمانی است و از دیرباز سنگ بنای پیشرفت هر سازمانی بوده است. به نظر صاحبنظران مدیریت و سازمان, ارزیابی عملکرد  یک راهکار مناسب جهت بهسازی نیروی انسانی است. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ارزشهای حرفه ای بر رضایت شغلی کارکنان با میانجی گری اثربخشی مدیریت منابع انسانی انجام شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان منطقه ۴ دیوان محاسبات بود، که حدود ۱۲۰  نفر کارشناس را تشکیل می داد.  آزمون فرضیه های تحقیق به صورت دو مرحله ای برای مدل یابی به روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار پی ال اس برای ۹۵ کارمند  منطقه چهار دیوان محاسبات کشور به طریق نمونه گیری تصادفی ساده با ابزار پرسشنامه انجام شده است. روائی تحقیق به روش اعتبار محتوا و پایائی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل‌ها نشان داد که بین تمامی متغیرها در فرضیات اصلی و فرعی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، در واقع تمامی فرضیه ها مورد تایید قرار گرفتند.

واژگان کلیدی: ارزشهای حرفه ای ، رضایت شغلی کارکنان، اثربخشی مدیریت منابع انسانی، منطقه چهار دیوان محاسبات کشور.

 

پایان نامه مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد

۱۲۳page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.