تخمین تخلخل سنگ مخزن گازی با است فاده از مشخصه های لرزه ای

 

در این پروژه از شبکه های عصبی مصنوعی که خلق آن در علوم برق و کامپیوتر و استفاده آن در مورد سیستم‌های کنترل هوشمند بسیار نمود پیدا کرده است، برای تحلیل داده‌های مخزن هیدروکربنی که در مهندسی نفت اهمیت بسیاری دارد استفاده شده است.

تعیین تخلخل سنگ مخزن گازی در یک مخزن هیدروکربنی ناهمگن، مساله‌‌ای بدون راه حل مشخص و مستقیم است. تا به امروز، محققان بسیاری تلاش کرده‌اند تا روابط پارامتری بین تراوایی و ویژگی‌هایی از مخزن هیدروکربنی که مستقیما قابل اندازه‌گیری هستند، مانند تخلخل و عمق بیابند. هرچند به علت طبیعت بسیار پیچیده مساله، روابط ارایه شده دقیق و قابل اعتماد نیستند. تلاش‌هایی برای استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در تشخیص رابطه‌ای که بین تراوایی، تخلخل و عمق یک مخزن وجود دارد صورت پذیرفته است.

Sorry, the comment form is closed at this time.