تدوین و ارزیابی استراتژی‌های سازمانی با بکارگیری تلفیقی از مدل SWOT و تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) در مدیریت تعمیرات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

 

چکیده

مدیریت تعمیرات در شرکت ملی نفت خیز جنوب از مهمترین و حیاتی ترین بخش های این شرکت می باشد زیرا در صورت وجود مشکلات در این بخش می تواند کل روند استخراج ، بهره برداری و انتقال نفت خام و گازمایع جهت فروش و یا تولید فراورده های نفتی وتراکم و تزریق گازهای همراه در میادین گازی را با چالش مواجه کند و ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد نماید در نتیجه نگاه استراتژیک به این بخش می تواند از بروز بسیاری از این مشکلات جلوگیری نموده  و یک نقشه راهی جلوی کارشناسان و تصمیم گیرندگان ترسیم نماید. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهشی با هدف تدوین و ارزیابی استراتژی‌های سازمانی با بکارگیری تلفیقی از مدل SWOT و تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) در مدیریت تعمیرات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب انجام گرفت تا این استراتژی ها بررسی شوند و راهکارهای اجرایی از نظرکارشناسان ارائه شوند. بر همین اساس با استفاده از نظرات ۱۸ نفر از کارشناسان تعمیرات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب که به روش تمام شمار انتخاب شدند و انجام روش ها و تجزیه و تحلیل های سلسله مراتبی فازی و بر مبنای ماتریس  SWOT زیرشاخص های نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها شناسایی شدند و با ترکیب این چهار عامل که مولفه های ماتریس مذکور می باشند رتبه بندی به این صورت در پایان ارائه گردید. اولین رتبه، برنامه ریزی استراتژیکی ST با میانگین وزنی ۳۶/۰ است و دومین رتبه برنامه های استراتژیکی مدیریت تعمیرات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بر مبنای ماتریس SWOT ، برنامه ریزی استراتژیکیSO با میانگین وزنی۳۰/۰ است و سومین رتبه برنامه های استراتژیکی مدیریت تعمیرات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بر مبنای ماتریس SWOT، برنامه ریزی استراتژیکی WO با میانگین وزنی۲۲/۰ است و چهارمین رتبه برنامه های استراتژیکی مدیریت تعمیرات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بر مبنای ماتریس SWOT ، برنامه ریزی استراتژیکی WT با میانگین وزنی۱۱/۰ است.

 

کلمات کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک،شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، ماتریس

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

۱۵۰ صفحه

word

Sorry, the comment form is closed at this time.