تفاوت لاگهای پتروفیزیکی گاما ، سونیک ، نوترون در سنگهای مخزنی ، آهکی . ماسه ای و شیلی

 

زمین شناسی زیر سطحی شامل روش های ژئوفیزیکی و حفاری در لایه ها به منظور پی جویی ذخایر نفت، گاز، آب و یا کانه ها می باشد. در ابتدای امر در کل حوضه برای اکتشاف نفت ابتدا روش های ژئوفیزیکی( لرزه ای، ثقل سنجی، الکتریکی، مغناطیس سنجی و …) مورد استفاده قرار گرفته کل میدان نفتی مورد ارزیابی قرار می گیرد. سپس روش های کاوش زیرسطحی با عملیات حفاری و حفر چاه به اکتشافات دقیق تر وصحیح تر می انجامد. در زمین شناسی زیر زمینی اطلاعات حاصل از چاه ۵ مورد زیر می باشد :

۱-cutting (خرده های حاصل از چاه) ۲-coring (مغزه گیری) ۳-well loging (چاه پیمایی) ۴-mud logging (گل حفاری)

۵-formation testing (لایه آزمایی)

از روش های بالا از روش چاه پیمایی بیشتر از دیگر روش ها استفاده می شود و محصول آن لاگ است.

تعریف لاگ :ثبت پیوسته یک متغییر فیزیکی برحسب عمق در سازندهایی که چاه(well) از آن عبور می کند.ثبت اطلاعات می تواند همزمان با عملیات حفاری یا پس از آن صورت گیرد.چاه اکتشافی قطری حدود ۱۵ سانتی متر داشته و در لایه ها یا رخنمونهایی که در دسترس نباشند، حفاری می شود. بخصوص در تاقدیس های نهفته و در بخش های مرکزی حوضه بعلت مدفون شدن رسوبات وسنگهای قدیمی تر تنها روش مطالعه سنگها حفر چاه و استفاده از روش های زمین شناسی زیرسطحی لازم می شود.پس از عملیات اکتشافی اطلاعاتی نظیر :نوع سازند ،جنس،بافت،سن،محیط رسوبی،تخلخل،نوع سیال(نفت وگاز،آب و…)،درجه اشباع سیال،و … بدست میآید این اطلاعات میتواند منجر به تهیه ستون چینه شناسی زیر زمینی و برشهای زمین شناسی شود.

Sorry, the comment form is closed at this time.