جایگاه بزه دیده شناسی حمایتی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

 

چکیده

 

با ارتکاب جرم، برخی از افراد جامعه آماج آثار آن قرار می­گیرند و به عنوان قربانیان جرم، آسیب­هایی به آن­ها وارد می­شود. بزه دیده علاوه بر تحمل خسارات و درد و رنج­های ناشی از بزه دیدگی، کرامت و ارزش انسانی خویش را از دست رفته می­بیند و به دنبال بازسازی این وضعیت آشفته بر می­آید. با ورود بزه دیده به پیچ و خم­های دادرسی، اعم از تعداد مراجع پلیسی، دادسرا، مرجع کارشناسی و سردرگمی بزه دیده در آن و سوء رفتارهای احتمالی مداخله­گران پلیسی، قضایی و اجرایی، ناملایمات و خسارات مادی و روانی جدیدی بر وی بار می­شود و نه تنها زمینه بزه دیدگی یا ناملایمات ثانوی و تکرار آن ایجاد می­گردد، بلکه لطمه جبران ناپذیری به کرامت انسانی او وارد می­شود. شناخت این واقعیت، ضرورت تصویب قوانین موثر و مناسب با حقوق بزه دیدگان را در کل فرایند دادرسی ایجاب می­کند. حمایت از بزه دیده، رهیافتی نو برای پیش گیری از بزه دیدگی است. تصویری از رهیافت نو را باید در پرتو ارائه مفهومی ساده از بزه دیده، حقوق و حمایت­هایی که در چارچوب یک نظام عدالت جنائی بزه دیده مدار برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته شده است، ملاحظه نمود. اگر حقوق کیفری به نیازهای بزه دیدگان توجه نکند نمی­تواند نقش خود را به خوبی ایفا نموده و کارآیی لازم را در مبارزه با جرم و کنترل بزه کاری داشته باشد. به همین دلیل، دست اندرکاران عدالت کیفری بر آنند تا مشکلات و مسائل بزه دیدگان را در نظام عدالت کیفری مد نظر قرار دهند و ارزش بیشتری برخواسته و نیازهای بزه دیدگان قائل شده و از سوی دیگر بزه دیدگان مانند بزه کاران، مشمول برنامه­های مادی و معنوی قرار گیرند. در حال حاضر، توجه جرم شناسان به بزه دیدگان به صورت گسترده­ای در حال رشد است و حکومت­ها در سرتاسر جهان اصلاحاتی را برای بهبود خدمات حقوقی و ترمیم موقعیت بزه دیدگان به عمل آورده­اند.

 

 

 

 

کلید واژگان : بزه دیده ، عدالت ترمیمی ، حمایت، امنیت قضایی،جبران خسارت.

 

پایان نامه حقوق کارشناسی ارشد

۱۳۶page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.