جداسازی باکتری های پروبیوتیک از ماست سنتی و مطاله ی تاثیر پوشش دارکردن باکتریهای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس وبیفیدوباکتریوم بیفیدوم درکنسروترشی مخلوط

 

چکیده

طبق تعاریف مختلف، پروبیوتیک را می توان به عنوان میکروارگانیسم زنده ای تعریف کرد که می تواند برای سلامت انسان و حیوان، به دلیل حفظ و بهبود تعادل میکروبی محیط روده مفید باشد. از میان میکروارگانیسم های پروبیوتیک، باکتری های اسید لاکتیک به عنوان مهمترین گروه شناخته شده اند. باکتری لاکتوباسیلوس  و بیفیدوباکتر دوگونه از مهمترین آنها شناخته می شوند.

هدف از این مطالعه جداسازی و شناسایی لاکتوباسیل ها و بیفیدوباکتریوم موجود در ماست های محلی در چند روستای اطراف شهر و بررسی اثر پوشش دار کرده باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدومو زنده مانی آنها  در کنسرو ترشی مخلوط بود. براین اساس در این مطالعه، جهت جداسازی لاکتوباسیلوس ها از ماست های محلی، تعداد ۳۰ نمونه ماست تهیه و به آزمایشگاه مربوطه انتقال یافت که در محیط MRS کشت شدند. نتایج بررسی تخمیر قندها نشان داد که باکترهای لاکتوباسیلوس قادر به تخمیر قندهایی همانند سلوبیوز، اسکولین، فروکتوز، گالاکتوز، گلوکز، لاکتوز، مالتوز، مانوز، سالیسین، سوکروز و سوربیتول می باشد در نتیجه با تخمیر این قند ها رنگ محیط کشت از قرمز به زرد تبدیل می شود.پوشش دار کردن باکتری ها بوسیله صمغ عربی و آلژینات سدیم انجام شد.

جهت شناسایی باکتری جداسازی شده، ژن ۱۶S rRNA  تعیین توالی گردید. برای این کار ابتدا استخراج DNA از باکتری انجام شد. در نهایت ژن ۱۶S rRNA  باکتری از ژل استخراج گردید.

بعد از انجام واکنش  PCR، جهت تعیین توالی DNA از ژل استخراج شد. با بررسی نتایج تعیین توالی صورت گرفته نتایج شناسایی بیوشیمیایی تایید شد و باکتری ها از خانواده لاکتوباسیلوس اعلام شدند. پوشش دار کردن باکتری ها هیچگونه تاثیری بر روی زنده مانی باکتری های مذکور نداشت و باکتری های مورد نظر در محیط اسیدی ترشی توان زنده مانی نداشتند.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد زیست شناسی

۷۷ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.