جداسازی باکتری های پروبیوتیک از ماست سنتی و مطاله ی تاثیر پوشش دارکردن باکتریهای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس وبیفیدوباکتریوم بیفیدوم درکنسرو مربای هویج

 

چکیده

لاکتوباسیلوس ها از مهمترین گونه های پروبیوتیکی شناخته شده هستند و امروزه تلاش های وسیعی در جهت جداسازی این باکتریها از منابع مختلف می شود و به علت اثرات سلامتی بخش، پروبیوتیک ها به طور وسیعی در محصولات لبنی شامل ماست، پنیرهای سخت و نیمه سخت، بستنی، انواع مواد غذایی وکنسرو ها،پودرهای لبنی و دسرهای منجمداستفاده می شوند؛از این رو این تحقیق به منظور جداسازی وشناسایی مولکولی گونه های لاکتوباسیلوس و بررسی زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم ریزپوشانی شده بوسیله ی صمغ عربی و آلژینات در کنسرو مربای هویج انجام گرفت.

در این مطالعه ۳۰ نمونه ماست سنتی از مناطق مختلف جمع آوری و به آزمایشگاه انتقال داده شد. جداسازی باکتری ها بر مبنای روش های استاندارد بین المللی انجام شد . پس از انجام کشت های متوالی بر روی محیط های اختصاصی با کسب کلنی های تیپیک و مشاهده میکروسکوپی، پنج باکتری برای آنالیزهای بعدی انتخاب شدند و همینطور فعالیت ضد میکروبی جدایه ها بر علیه سه باکتری و دو قارچ بیماریزا بررسی شد.به منظور تایید نتایج بیوشیمیایی،سه باکتری برای آنالیز مولکولی انتخاب شدند و شناسایی بر اساس تعیین توالیs Rrna  ۱۶  انجام شد.باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم به وسیله ی صمغ عربی و آلژینات در دو حالت با دو مقدار متفاوت پوشش دار شدند و ۱۵ تیمار مختلف در طی یک ماه شمارش و بررسی شدند.

بیشترین اثرضد میکروبی مربوط به سوشA  و کمترین اثر مربوط به سوش X3 می باشد. از میکروارگانیسم های بیماری-زا باکتری استاف اورئوس دارای بیشترین حساسیت و قارچ آسپرجیلوس نیجر دارای بیشترین حساسیت بود .دراین بررسی لاکتوباسیلوسهای: L. paracasei JCM 1171 با ۱۳۸۴ نوکلوتید وL. paracasei JCM 1171 با تعداد ۱۳۸۰ نوکلوتید A1  L.plantarum subsp. Plantarumجدا شد. نتایج حاصل ارزیابی ماندگاری باکتری ها در کنسرو مربا در بازه های زمان مختلف نشان داد اگرچه طی دوره نگهداری، میزان کاهش در تعداد پروبیوتیکها معنی دار بود اما این فراورده توانست تا پایان دوره نگهداری، بخوبی تعداد پروبیوتیک ها را در محصول حفظ کند. بررسی میزان افت باکتریها حاکی از تفاوت معنا دار بین حاات زیر پوشانی شده  و آزاد بود. زنده مانی پروبیوتیک ها به دلیل حفاظت سلول ها به وسیله ریزپوشانی، افزایش یافت و از نظر آماری تفاوت معناداری در زنده مانی پروبیوتیک های پوشش دار شده  بوسسیله ی صمغ عربی و آلژینات دیده نشد. هم چنین افزودن پروبیوتیک ها در حالت آزاد و ریزپوشانی شده، تأثیر معنی داری بر روی بافت، رنگ و طعم محصول نهایی در طول نگهداری نداشت.

 

پایان نامه زیست شناسی کارشناسی ارشد

۱۲۳page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.