جداسازی و حذف استایرن در مجتمع پتروشیمی بندر امام با استفاده از پودرکربن فعال به روش جذب سطحی و هیبریداسیون آن با نانو غشاء

 

چکیده

هدف از این تحقیق جداسازی و حذف استایرن به روش جذب سطحی با استفاده از پودر کربن فعال و هیبریداسیون آن با نانو غشاء می باشد که آزمایش ها در سه مرحله انجام شد.در مرحله ی اول با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی و نرم افزار Qualitek میزان تاثیر گذاری پارامترهای عملیاتی غلظت آلاینده، مقدار کربن فعال، دما، زمان تماس و اسیدی یا باز بودن محلول در چهار سطح مختلف برای  جداسازی و حذف استایرن از آب مورد بررسی قرار گرفت.در مرحله ی دوم، آزمایش ها در چهار غلظت مختلف استایرن با دماهای متفاوت انجام شد، این آزمایش ها جهت بررسی رفتار جاذب و تعیین مناسب ترین الگوی جذب انجام پذیرفت. همچنین با استفاده از داده های بدست آمده، ثوابت ایزوترم ها جذب محاسبه شد و در مرحله ی سوم آزمایش ها، جهت بررسی میزان تاثیر گذاری نانو غشاء در حذف نهائی آلاینده ی باقیمانده، حاصل از فرایند جذب سطحی صورت گرفت که به این منظور یک سیستم جداسازی نیمه صنعتی طراحی و ساخته شد، سپس با استفاده از آن آزمایش ها بصورت ناپیوسته بررسی شد. نتایج نشان داد پارامترهای غلظت اولیه استایرن و میزان کربن فعال به ترتیب تاثیر گذارترین عوامل در جداسازی استایرن هستند. همچنین جذب سطحی استایرن با همبستگی بیشتری ازمدل ایزوترم لانگمویر پیروی می کند. بررسی سینیتکی جذب نشان داد، جذب سطحی این ترکیب از معادله ی مجازی مرتبه دوم تبعیت می نماید. در انتهای مرحله ی دوم آزمایش ها، درصد حذف آلاینده (استایرن) با غلظت ۳۰۰ میلی گرم در لیتر پس از تماس موثر در فرآیند جذب سطحی به میزان ۹۵% گزارش گردید. همچنین درصد حذف نهائی این آلاینده پس از عبور از نانو غشا به %۳/۹۹ رسید که نتیجه ی بسیار مطلوبی برای تصفیه پساب از لحاظ زیست محیطی می باشد.

 

واژگان کلیدی: استایرن، جذب سطحی، نانو غشاء، پارامترهای عملیاتی، پساب.

پایان نامه ارشد رشته مهندسی شیمی

 

۱۲۴ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.