حاکمیت شرکتی و به‌موقع بودن اعلان سود شرکت‌ها¬ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

چکیده

اطلاعاتسودبرایاینکهمربوطباشد،بایدبه‌سرعتدربازارمنتشرودردسترساستفاده‌کنندگانقرارگیرد.اعلانبموقعسود،بهتواناییسودجاریدرانتقالاطلاعاتجاریمربوطاست. هدف از تحقیق حاضر نیز بررسی ارتباط بین برخی مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و اعلانبموقعسودشرکت‌های بورسی می‌باشد. در راستای هدف فوق ۵ فرضیه تدوین و دربین۱۵۱ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۵ ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ مورد آزمون قرار گرفته­اند. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از داده‌های ترکیبی و رگرسیون چندمتغیره استفاده گردیده است.نتایج حاصل نشان می­دهد که رابطه معکوس و معنی‌داری میان تمرکزمالکیت، درصد مالکیت سهامداران عمده و درصد مالکیت دولتیو به‌موقع بودن اعلان سود شرکت‌ها وجود دارد. در مقابل بین استقلال هیئت‌مدیره و به‌موقع بودن اعلان سود رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

واژگان کلیدی:اعلان سود، تمرکز مالکیت، مالکیت سهامداران عمده، مالکیت دولتی، استقلال هیئت‌مدیره.

پایان نامه ارشد رشته حسابداری

۱۱۸ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.