حذف فتوکاتالیستی رنگ کنگو رد توسط نانو تیوب دی اکسید تیتانیوم

 

 

چکیده

در این تحقیق حذف فتوکاتالیکی کنگورد به وسیله نانو تیوب دی‌اکسید تیتانیوم در حضور اشعه ماوراء بنفش[۱] بررسی شده است. تأثیر پارامترهای عملیاتی مؤثر بر روی فرآیند حذف مانند مدت زمان تابش‌دهی، مقدار فتوکاتالیست، pH، دما و غلظت کنگورد تحت نور UV و نور معمولی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سیستم نانو تیوب دی‌اکسید تیتانیوم در حضور تابش نور  UVمی‌توانند مقدار زیادی از کنگورد را به طور موفقیت‌آمیز در ۳۰ دقیقه از محلول آبی حذف کند. مطالعه اثر pH به وسیله فتوکاتالیست نشان داد که pH خنثی و اسیدی در فرآیند حذف مؤثر هستند و سیستم نانو تیوب دی‌اکسید تیتانیوم در حضور تابش نور UV در ۶pH= و در مقایسه با دیگر pHها مؤثرتر است. همچنین‌ تأثیر‌ دما در این تحقیق نشان‌داد که‌ سیستم نانو تیوب دی‌اکسید تیتانیوم در حضور تابش نور  UVمی‌تواند ۳۱/۹۵ درصد از کنگورد را در دمای    oC 25 حذف کند. تأثیر مقدار فتوکاتالیست ‌نشان‌ داد که ۰۱۷/۰ گرم از دی‌اکسید تیتانیوم قادر است ۷۷/۹۶ درصد از کنگورد را در محلول ‌حذف کند، همچنین این‌ تحقیق نشان داد با افزایش غلظت کنگورد درصد حذف‌ کاهش خواهد یافت. مطالعه‌ حذف فتوکاتالیکی دی‌اکسید تیتانیوم در حضور تابش نور معمولی نشان داد که حذف کنگورد در نور معمولی نسبت به نور UV بسیار پایین و حدود ۵۷/۴۸ درصد است.

 

واژگان کلیدی: فتوکاتالیست، کنگورد، نانو تیوب دی‌اکسید تیتانیوم.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی

۹۳ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.