رابطه جانشین پروری و ساختار سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه جانشین پروری و ساختار سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان بود.روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه که بالغ بر ۱۲۰ نفر بودند. برای تعیین حجم نمونه تعداد ۸۳ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل سه پرسشنامه جانشین پروری (هورنا،۲۰۰۷)، پرسشنامه عملکرد شغلی کوپمنز (۲۰۱۲) و پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز و ایوانزویچ (۲۰۰۸) بود که روایی آنها توسط اساتید محترم تایید گردید و پایایی آنها بر اساس شیوه آلفای کرانباخ به ترتیب برابر با ۹۴/۰، ۷۸/۰ و ۷۵/۰ بدست آمد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگانه نشان داد که بین جانشین پروری و ابعاد سه گانه آن یعنی عوامل فردی، فرایندی و سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان رابطه مستقیم معنادارد وجود دارد و بین ساختار سازمانی و ابعاد سه گانه آن یعنی رسمیت، پیچیدگی و تمرکز با عملکرد شغلی کارکنان رابطه معکوس معنادار وجود دارد همچنین هیچ یک از متغیرهای ساختار سازمانی و جانشین پروری و ابعاد آن ها به تنهایی قادر به پیش بینی عملکرد شغلی نمی باشند ولی روی هم رفته بیست و چهار درصد واریانس عملکرد شغلی توسط این متغیرها قابل پیش بینی است.

 

کلمات کلیدی: جانشین پروری، ساختار سازمانی، عملکرد شغلی، کارکنان.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

۱۱۲ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.