رابطه سبک های رهبری و استراتژی های جانشین پروری در بین مدیران ارشد و میانی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی اهواز

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک‌های رهبری و استراتژی‌های جانشین پروری می باشد.روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مدیران ارشد و میانی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی اهواز که بالغ بر ۱۰۰ نفر بودند و از روش سرشماری برای انتخاب افراد استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل دو  پرسشنامه جانشین پروری (هورنا،۲۰۰۷)، و سبک های رهبری  (کلارک، ۱۹۹۸) بود. که روایی محتوایی انها توسط اساتید محترم مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن ها بر اساس روش آلفای کرانباخ به ترتیب برابر با ۹۴/۰ و ۷۵/۰ بدست آمد . آزمون فرضیات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک دستوری با  استراتژی های جانشین پروری رابطه معنادار وجود ندارد، بین سبک مشارکتی با  استراتژی های جانشین پروری رابطه مستقیم معنادار وجود دارد  و بین سبک رهبری تفویضی با  استراتژی های جانشین پروری رابطه مستقیم معنادار وجود دارد و سبک رهبری تفویضی قادر به پیش بینی معنادار جانشین پروری می باشد.

 

کلید واژه:سبک‌های رهبری ، استراتژی‌های جانشین پروری. مدیران

پایان نامه مدیریت کارشناسی ارشد

۱۰۰page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.