رابطه علّی میان مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی در ایران

 

چکیده:

انرژی به عنوان یکی از مهم ترین و کلیدی ترین نهاده تولید در اقتصاد هر کشور  به شمار می رود. در این پایان نامه، رابطه بین مصرف گاز و رشد اقتصادی در ایران طی دوره ۱۳۹۲-۱۳۵۷ مورد بررسی قرار گرفته شده است. متغیرهای سرمایه، نیروی کار و صادرات به عنوان متغیرهای مهم در تابع تولید در الگو در چارچوب مدل چند متغیره قرار گرفته اند. از آزمون یوهانسن برای بررسی همجمعی بین متغیرها استفاده شده است. سپس به بررسی رابطه علیت میان متغیرها بر مبنای توابع واکنش تحریک و تجزیه و تحلیل وایانس پرداخته شده است. نتایج بیانگر وجود رابطه بلندمدت میان مصرف گاز، صادرات، نیروی کار و سرمایه و رشد اقتصادی می باشد و مصرف گاز، صادرات، نیروی کار و سرمایه اثر مثبت بر رشد اقتصادی ایران داشته اند. همچنین رابطه علّی دو طرفه میان مصرف گاز و رشد اقتصادی وجود دارد.

 

کلمات کلیدی: رشد اقتصادی، مصرف گاز طبیعی، تجزیه واریانس، توابع واکنش تحریک.

پایان نامه کامل کارشناسی ارشد

تعداد صفحات:۷۶

فایل:word

 

Sorry, the comment form is closed at this time.