روشهای محاسبه و تغییر ضریب بهره دهی در دوحالت عملکرد بی نهایت و گذرا

 

شاخص بهره دهی چاه

شاخص بهره دهی بیان کننده ی توانایی ذاتی مخزن برای تولید است که بیشتر بودن مقدار آن نشان دهنده توانایی بالای سنگ مخزن در عبور سیال مخزن است.

در این پروژه محاسبه و تغییر ضریب بهره دهی در دوحالت عملکرد بی نهایت و گذرا در چاه های افقی و عمومی توضیح داده شده است.

تعداد صفحات : ۹۱

کیفیت : عالی

Sorry, the comment form is closed at this time.