روشهای نوین تکمیل چاه

 

روشهای نوین تکمیل چاه

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………. ۲

فصل اول : تعمیر و تکمیل چاه های نفت و گاز…………………………….. ۳

فصل دوم : روش های نوین تکمیل چاه…………………………………… ۱۹

فصل چهارم : مطالعات موردی تکمیل چاه …………………………….. ۱۳۶

چاه های هوشمند …………………………………………………….. ۱۳۷

تکمیل چاه در پارس جنوبی…………………………………………….. ۱۴۱

منابع…………………………………………………………………….. ۱۵۱

 

Sorry, the comment form is closed at this time.