ساخت و ارزیابی نانوآلومینای ساختاریافته به روش ترسیب چندمرحله‌ای به‌عنوان پایه کاتالیست برای فرایندهای تصفیه هیدروژنی

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

۱-۱- پالایش نفت خام. ۲

۱-۲- فرآوری هیدروژنی.. ۲

۱-۳- فرآیندهای تصفیه با هیدروژن(هیدروتریتینگ کاتالیستی) ۳

۱-۴- واکنش‌های فرآیند هیدروتریتینگ… ۴

۱-۵- کاتالیست‌های هیدروتریتینگ… ۷

۱-۶- آلومینا ۱۰

۱-۶-۱- روش بایر برای تولید پودر آلومینا. ۱۱

۱-۶-۲- خواص آلومینا ۱۳

۱-۶-۳ هیدروکسیدهای آلومینیوم. ۱۵

۱-۷- تبدیل‌های فازی در هیدروکسیدها و اکسیدهای آلومینیم.. ۱۵

۱-۸- مزیت‌های استفاده از آلومینای کروی.. ۱۷

۱-۹- مقایسه گاما آلومینا : ۱۹

۱-۱۰- مراکز اسیدی و بازی سطح گاما آلومینا ۱۹

۱-۱۱- روش ترسیب شیمیایی در ساخت نانو ذرات.. ۲۰

۱-۱۱-۱ هسته‌زایی.. ۲۰

۱-۱۱-۲ رشد. ۲۱

۱-۱۱-۳ کنترل عملی اندازه ذرات.. ۲۲

۱-۱۱-۳- ۱ کنترل متغیرهای سنتز. ۲۲

۱-۱۱-۳-۲- پایدارسازی سطح نانو ذرات.. ۲۴

۱-۱۱-۳-۳- فرآیندهای حرارتی ثانویه. ۲۵

۱-۱۲- تأثیر دمای کلسینه کردن در ساخت گاما آلومینا ۲۶

۱-۱۲-۱- شیمی آلومینا ۲۶

فصل دوم: مروری بر منابع مطالعاتی

۲-۱- مروری بر منابع مطالعاتی.. ۳۱

۲-۲- اثر پیش ماده‌های مختلف… ۳۱

۲-۳- اثر عامل رسوب‌دهنده. ۳۸

۲-۴-  اثر pH واکنش…. ۴۰

۲-۴-۱- اثر  pH در ناحیه اسیدی.. ۴۰

۲-۴-۲- اثر  pH در ناحیه قلیایی.. ۴۱

۲-۵- زمان واکنش…. ۴۲

۲-۵-۱-  اثر زمان واکنش در ناحیه اسیدی.. ۴۲

۲-۵-۲-  اثر زمان واکنش در ناحیه قلیایی.. ۴۳

۲-۶-  اثر تعداد نوسانات pH بر قطر حفره. ۴۳

۲-۷- اثر دما  و زمان کلسیناسیون.. ۴۵

۲-۸- دمای حین واکنش درروش ترسیب چندمرحله‌ای.. ۴۷

۲-۹-  اثر پارامترهای سنتز بر رسوب بوهمیت نانو کریستال حاصل از محلول‌های آلومینات.. ۴۸

۲-۹-۱-  اثر پیرسازی بر نوع رسوبات حاصل از محلول‌های آلومینات و اسید خنثی‌کننده. ۴۹

۲-۱۰-  افزودن تمپلت به واکنش…. ۴۹

فصل سوم: بخش تجربی

۳-۱-  هدف پژوهش…. ۵۲

۳-۲- روش پژوهش…. ۵۴

۳-۲-۱- مواد اولیه مصرفی.. ۵۴

۳-۲-۲- مشخصات تجهیزات آزمایشگاهی.. ۵۵

۳-۳-۳- روش تهیه نمونه‌ها ۵۵

۳-۴- سنتز ژل بوهمیت با روش ترسیب چند مرحله‌ای.. ۵۶

 

 

 

پایان نامه کامل دکتری شیمی 

تعداد صفحات:۷۰

فایل:word

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.