ساخت و مشخصه بندی غشاهای ماتریس مرکب پلی وینیلیدن فلوراید-نانو خاک رس (Cloisite®) جهت کاربرد تماس دهنده غشایی

 

چکیده

حذف CO2 از جریانات گازی بدلیل مشکلات زیست محیطی ضروری بنظر می رسد. در این تحقیق غشاهای ماتریس مرکب توسعه یافته الیاف توخالی برای جذب CO2 در تماس دهنده غشایی ساخته شده اند. با افزودن ۲% از نانو رس به محلول PVDF ساختار و کارایی غشاها برای جذب CO2 در تماس دهنده غشایی بررسی شده است. مشخصات غشاهای ساخته شده با بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی و تست های تراوایی نیتروژن، زاویه تماس سطحی، درجه تخلخل کلی و فشار تخریب بدست آمده اند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان داد که غشاهای ماتریس مرکب دارای یک لایه نازک بند انگشتی سطحی با یک زیر لایه ضخیم اسفنجی می باشند. همچنین سطح داخلی بدون پوسته تشکیل شده است. نتایج تست تراوایی نشان داد با افزایش ۲% از نانو رس در محلول PVDF متوسط اندازه حفره سطحی غشا ۰٫۰۶ میکرومتر و تخلخل موثر سطحی ۲۳۵۰ m-1 می باشد. غشای ماتریس مرکب تولید شده دارای ساختاری بازتر با تخلخل کلی تقریبی ۷۶% می باشد. با افزودن ۲% از نانو رس به محلول پلیمری زاویه تماس سطحی از ۸۵ به ۸۰ درجه کاهش یافته که نشان دهنده آبگریزی کمتر غشای ماتریس مرکب می باشد. نتایج تست جذب CO2  نشان داد که شار جذب غشای ساخته شده ماتریس مرکب تقریبا ۱٫۱×۱۰ mol/m2 s در شدت جریان مایع ۲۵۰ ml/min می باشد که تقریبا ۲۰% از شار غشای ساده PVDF بیشتر است. همچنین شار جذب غشای توسعه یافته ماتریس مرکب در مقایسه با غشاهای ساخته شده در تحقیقات پیشین بیشتر است که تایید کننده ساختار توسعه یافته غشا با تخلخل سطحی بالا و حفره های کوچک می باشد.

رشته شیمی کارشناسی

۸۰page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.