سرمایه تاثیر اتحاد استراتژیک بر عملکرد شرکت سینره با توجه به نقش میانجی¬گر فکری با مدلسازی معادلات ساختاری

 

 

 

چکیده

عوامل مؤثر بر تعهد و نیت ترک خدمت کارکنان از دو جنبه داخلی و خارجی قابل بحث می­باشد لذا در این مطالعه هدف بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی و قصد ترک شغل در پتروشیمی رازی است. جامعه آماری تحقیق ۶۵۰ نفر از کارکنان پتروشیمی رازی میباشد که تعداد ۲۴۶ نفر با استفاده از فرمول کوکران به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات و مدل از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده شد. نرم افزارهای مورد استفاده در این پژوهش Smart PLS (نسخه ۲) و SPSS (نسخه ۲۳) می‌باشد. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد کیم و همکاران (۲۰۱۶) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تایید تمامی فرضیات است. نتایج نشان داد که تعهدسازمانی با بتای ۵۵۷/۰- درصد بیشترین تاثیر منفی را بر متغیر قصد ترک شغل و مسئولیت اجتماعی شرکت با بتای ۳۷۹/۰ درصد بیشترین تاثیر مثبت را بر متغیر تعهدسازمانی دارد.

 

کلید واژه: مسئولیت اجتماعی شرکت ، بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی ، قصد ترک شغل

 

پایان نامه ارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

۱۷۴page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.