سمینار : تراکم پذیری سنگ

 

سمینار : تراکم پذیری سنگ

Word – PPt – PDF

بهمراه مقالات لاتین و ترجمه شده

فایل پاورپوینت جهت ارائه

و فایل گزارش شامل ۶۰ صفحه مطالب ترجمه شده و خلاصه شده

تخلخل پذیری و تراکم پذیری سنگ های مخزن هیدروکربوری یکی از پارامترهای مهم وتاثیرگذار بر خواص مخزنی، لرزه ای و مکانیکی مخازن هیدروکربوری است. هدف از این مطالعه برسی تخلخل پذیری در سنگ های کربناته و ماسه سنگی جهت ازدیاد برداشت با تغییرات فشار همه جانبه خالص است که در این راستاتاثیر نوع بافت، نوع تخلخل و مقدار تخلخل بر تراکم پذیری منافذ مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. و بدین منظور ۹۰ نمونه کربناته از سنگ مخزن انتخاب شد و پس از مطالعات زمین شناسی و تقسیم بندی نمونه ها بر اساس نوع بافت و نوع منافذ، روابط تراکم پذیری برحسب فشارهای همه جانبه خالص برای گونه های سنگی سازندهای مختلف ارائه شده است.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.