سمینار تشخیص چهره با MATLAB

 

چکیده

کلمه بیو متریک از کلمه یونانی bios‌ به معنای زندگی و کلمه metrikos به معنای اندازه گیری تشکیل شده است. همه ما می دانیم که ما برای  شناسایی همدیگر از یک سری ویژگی هایی استفاده می کنیم که برای هر شخص به طور انحصاری است و از شخصی به شخص دیگر فرق می کند که از آن جمله می توان به صورت و گفتار و طرز راه رفتن می توان اشاره کرد. امروزه در زمینه های فراوانی ما به وسایلی نیاز داریم که هویت اشخاص را شناسایی کند و بر اساس ویژگیهای بدن اشخاص آن هارا بازشناسی کند و این زمینه هر روز بیشتر و بیشتر رشد پیدا می کند و علاقه مندان فراوانی را پیدا کرده است. علاوه بر این ها امروزه ID و password کارتهایی که بکار برده می شوند دسترسی را محدود می کنند اما این روشها به راحتی می توانند شکسته شوند و لذا غیر قابل اطمینان هستند. بیو متری را نمی توان  امانت داد یا گرفت نمی توان خرید یا فراموش کرد و جعل آن هم عملا غیر ممکن است.

مسأله بازشناسی چهره  و مکانیزم کلی عملکرد آن در این پروژه را می توان در این قالب بیان نمود: عکسی از یک چهره به عنوان ورودی و برای تست و یک مجموعه عکس از چهره‌ها جهت آموزش به سیستم داده می‌شود؛ چگونه می‌توان عمل تطبیق تصویر ورودی را با نمونه‌های آموزشی موجود در سیستم انجام داد و چگونه می‌توان تشخیص داد که عکس ورودی، چهره کدام یک از اعضای نمونه است؟

 

 

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات سمینار. ۶

۱-۱ مقدمه. ۶

۱-۲ چالش‌های پیش رو. ۹

فصل دوم: بررسی روشهای بهبود یافته و نوین تشخیص چهره. ۱۰

۲-۱ روش HMM مبتنی بر مدل.. ۱۰

۲-۲ روش‌ PCA.. 11

۲-۳ روش LDA.. 11

۲-۴ روش EBGM… 12

۲-۵ روش AAM… 12

۲-۶ روش SIFT.. 12

۲-۷ روش خوشه‌بندی کاهشی.. ۱۳

۲-۸ روش SVM… 13

۲-۸-۱ بردارهای پشتیبان و ماشین بردار پشتیبان.. ۱۴

۲-۸-۲ چگونه یک ماشین بر مبنای بردارهای پشتیبان ایجاد کنیم؟. ۱۴

۲-۹ روش HoG.. 15

۲-۱۰ کارهای آینده ۱۵

فصل سوم: بازشناسی هویت از روشهای مختلف… ۱۶

۳-۱ باز شناسی  هویت از طریق اثر انگشت… ۱۶

۳-۲ اصول کلی در سیستمهای تشخیص اثر انگشت… ۱۸

۳-۳ استخراج سایر وی‍ژگی ها ۲۱

۳-۴ نحوه به دست آمدن تصویر اثر انگشت… ۲۲

۳-۴-۱ کاغذ و مرکب… ۲۲

۳-۴-۲ روش اسکن مستقیم نوری.. ۲۳

۳-۴-۳ با استفاده از سنسور LE.. 23

۳-۵ نحوه استخراج ویژگی ها ۲۵

۳-۶ باز شناسی  هویت از طریق چشم.. ۲۶

۳-۶-۱ باز شناسی  هویت با استفاده از شبکیه. ۲۶

۳-۶-۲ باز شناسی  هویت با استفاده از عنبیه. ۳۱

۳-۶-۳ باز شناسی  هویت از طریق چهره ۳۷

۳-۶-۴ باز شناسی  هویت از طریق  DNA… 42

۳-۶-۵ باز شناسی  هویت از طریق گفتار ۴۴

۳-۶-۶ باز شناسی  هویت از طریق امضا ۴۷

۴ نتیجه گیری و پیشنهادات… ۵۲

۴-۱ نتیجه گیری.. ۵۲

۴-۲ پیشنهادات و گسترش فناوری.. ۵۳

۵ مراجع   ۵۴

Sorry, the comment form is closed at this time.