سیر شادی در غزلیّات محمّدعلی بهمنی

 

چکیده:
شعر فارسی همواره جایگاه تجلّی عواطف و شاعران فارسی زبان بوده است؛ عواطفی که غم و
شادی، امید و یأس، عشق و نفرت را شامل میشده است. شاعران از این رهگذر توانستهاند
مخاطبان خود را تحت تأثیر عواطف و اندیشههای خویش قرار دهند و در صحنههای مختلف
زندگی مردم جامعهی خویش، همراه و همگام غم و شادی آنها باشند. غزل فارسی از مناسبترین
قالبهایی است که توانست غم و شادی و نشاط را در خود منعکس کند.
محمّدعلی بهمنی از شاعران معاصر و جنوبی کشورمان است که توجّه فراوانی به قالب غزل
داشته است. بهمنی در این قالب توانسته است شادی و نشاط را در شعرهای خویش به مخاطبان
القا کند و با انعکاس فرهنگ جنوبی در غزل، شعری شاد و روحیهبخش به ادبیّات فارسی معاصر
هدیه کند. در غزل بهمنی همنشینی با مردم و نمایش ادبیّات عامیانه کاملاً مشهود است و تأثیر
فرهنگ شاد و نشاطآور جنوب مشهود است. در این رساله که به روش تحلیلی – توصیفی انجام
پذیرفت، سیر شادی در غزل محمّدعلی بهمنی بررسی شده و گونههای مختلف شادی و نشاط
با ذکر نمونههای شعری تحلیل شده است.
کلمات کلیدی:
محمّدعلی بهمنی، ادبیّات معاصر، غزل، شادی، غم.

پایان نامه ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

۱۲۶ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.