شبیه سازی رهایش کنترل شده داروی اموکس سیلین بارگذاری شده در هیدروژل با استفاده ازنرم افزار رکامسول

 

چکیده

روش‌های شیمیایی برای درمان بیماری‌ها نیاز به مصرف دارو می‌باشد که روش‌های سنتی تزریق دارو معایبی دارد که روش‌های نوین کنترل شده دارو توسعه یافته  است تا از مضرات روش‌های نوین بکاهد و از طرفی استفاده از دارو در زمان کوتاه باعث هرچه سریع‌تر بهبود بیماری شود. در این پژوهش رهایش کنترل شده داروی انسولین با استفاده از هیدروژل پلیمری شبیه سازی شده است. نتمدل با داده‌های آزمایشگاهی مقایسه شد مدل به خوبی نتایج تجربی را پیشگویی می‌کند و حداکثر خطا در این برازش ۳ درصد بوده است. رهایش دارو می‌تواند با استفاده از دما کنترل شود در این پروژه رهایش کنترل شده دارو با استفاده از دما شبیه‌سازی شده است. نتایج نشان داد که با استفاده از دما شبیه‌سازی شده است. نتایج نشان داد که با افزایش دما به علت افزایش میزان نفوذ دارو و ضریب نفوذ دارو در بافت بدن، در نتیجه باعث افزایش رهایش دارو به بدن می‌شود. همچنین توزیع غلظت در بافت بدن بررسی شد نتایج نشان داد که با بالا رفتن دما بدن تا دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد که برابر دمای بدن است در حال تب می‌باشد توزیع غلظت در بدن افزایش می‌یابد یعنی زمانی که بدن نیاز دارد داروی بیشتری وارد بدن می‌شود. به علاوه توزیع غلظت یکنواخت با زمان ثابت می‌ماند این یعنی همه معایب روشهای سنتی تزریق دارو را حل می‌کند.

واژگان کلیدی: شبیه‌سازی، کامسول، رهایش کنترل شده دارو، هیدروژل.

 

 

دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی شیمی

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش: بیوتکنولوژی

word

۶۰page

Sorry, the comment form is closed at this time.